Provizní systém - podmínky spolupráce

Provizní systém (Affiliate program) - Podmínky spolupráce


1. Uživatel prohlašuje, že údaje o jeho osobě a adrese poskytnuté při registraci souhlasí, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Uživatelem může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba provozující nebo spravující webové stránky a na základě přihlášení do provizního systému a odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému.


2. Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva a povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zj. obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Uživatel umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy) poskytnuté provozovatelem za účelem propagace eshopu www.domaci-kosmetika.eu

3. Michal Janša, IČ: 71868569, Olomoucká 2077/45, 74601 Opava, Česká republika (dále jen provozovatel), se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu realizovaného návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle kódu uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 90 dní v cookies návštěvníka.

4. Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

5.
Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele nebo poskytovatele služeb na stránku provozovatele a nakoupí zde zboží. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude zboží objednané tímto zákazníkem uhrazeno na účet provozovatele.

Aktuální provize k vyplacení je ve výši 5% z celkové částky objednávky, VIP uživatelé 10%.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na provizním účtu
uživatele.

7. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Celková částka provize k vyplacení může být uživateli oznámena 1x měsíčně na e-mailovou adresu uživatele poskytnutou při registraci. Poskytovatel poukáže tuto částku na bankovní účet uživatele. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo tohoto bankovního účtu. Pokud je uživatel podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

8. Za nezaplacené nebo zákazníkem či dodavatelem stornované objednávky se provize nevyplácí.

9. Webovými stránkami uživatele se rozumí webové stránky uživatele, které provozuje či je jinak oprávněn k jejich správě, přičemž je oprávněn k umísťování reklamních ploch třetích osob na tyto stránky. Uživatel bude informovat provozovatele o tom, na jaké webové stránky hodlá reklamní plochy umístit a to nejlépe emailem na info@domaci-kosmetika.eu.

10.
Uživatel nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize. Tím je hlavně myšleno zakládání nových imaginárních, testovacích objednávek apod.

Uživatel má v případě pochybností, zejména o správnosti evidence platících klientů, zprostředkovaných objednávek nebo odměn, možnost uplatnit u provozovatele své námitky. V takovém případě je účastník povinen doložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

Uživatel má právo uplatnit své námitky do 60 dní ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není provozovatel povinen reagovat.

Námitky musí být účastníkem zaslány provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva, pouze na e-mailovou adresu info@domaci-kosmetika.eu

Za řádně uplatněné námitky se považují pouze taková, které jsou provozovateli v pořádku doručeny, jsou čitelné a obsahují všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení.

Námitky jsou provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení provozovateli. Rozhodnutí provozovatele je poté oznámeno účastníkovi.

11. Přísně je zakázáno zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, sociálních sítí (např. facebook.com), e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

Dozví-li se provozovatel o protiprávním jednání uživatele, případně jiném protiprávním jednání uživatele, poškozujícím provozovatele či třetí osoby, je provozovatel oprávněn pozastavit uživateli vyplácení provizí až do řádného vyšetření celé záležitosti, v případě hrubého porušení povinností pak okamžitě ukončit veškerou spolupráci s provizním partnerem se zrušením provizního účtu.

V případě podstatného a závažného porušení povinností uživatelem, dosahující intenzity trestného činu, přečinu či přestupku, pak má provozovatel právo poskytnout všechna známá osobní data uživatele příslušným orgánům, činným v trestním či přestupkovém řízení.

12.
Pokud není stanoveno jinak, Dohoda o provizním systému se uzavírá na dobu neurčitou.

Provozovatel e-shopu www.domaci-kosmetika.eu je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

K zániku dohody může dojít:

- dohodou mezi uživatelem a provozovatelem,

- výpovědí uživatele nebo provozovatele. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.

Zánik dohody nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

Uživatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne zániku dohody odstranit veškeré reklamní plochy provozovatele na všech webových stránkách, kde byly uživatelem umístěny.

V případě zániku na základě dohody nebo výpovědi je uživatel oprávněn vyžádat si vyplacení odměn u provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku. Jestliže si uživatel v uvedené lhůtě vyplacení odměn u provozovatele nevyžádá, ztrácí na ně jakýkoliv další nárok.

13. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje (zj. jméno, název firmy, název a adresu stránek uživatele). Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových materiálech, seznamech účastníků provizního systému, finančních výkazech apod.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Uživatel je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže uživatel objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.

Tyto podmínky spolupráce jsou platné a účinné od 10.1.2015.

Změny obchodnách podmínek vyhrazeny